Reglement
 
ALGEMEEN 1. De competitie is in eerste instantie opgezet voor de gezelligheid.
2. Ieder deelnemend team, dient voorafgaande de competitie de deelnemerslijst, volledig ingevuld, aan de zaalleiding te hebben overhandigd.
3. De zaalleiding zal zorgen voor foto"s van de betreffende deelnemers.
4. EHBO kist is bij de zaalleiding verkrijgbaar
5. De wedstrijden voor de periode najaar 2014 duren maximaal 1 uur met een maximum van 4 sets.
6. Er dient gestreefd te worden om zoveel mogelijk in een gelijk tenue te spelen.
7. Alle deelnemers aan de bedrijfscompetitie dienen op de hoogte te zijn van dit reglement,
 
SPEELZAAL/SPEELVELDEN 1. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal "CALLUNA",
Herderlaan 51 te Ermelo, telefoon 0341-55.42.44
2. De kleedkamers zijn een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd open
3. Gebruik de kleedkamers overeenkomstig de bordjes op de deuren.
4. Indeling velden:
_ Veld 1 links (gezien vanuit de kleedkamers / tribune) voor poule C
_ Veld 2 in het midden voor poule B
_ Veld 3 rechts (gezien vanuit de kleedkamers / tribune) voor poule A
5. Het bestuur zal er voor zorgen dat de velden tijdig speelklaar klaar zijn, zodat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen.
6. Na afloop van de laatste wedstrijdronde dienen de betrokken teams de velden gezamenlijk weer op te ruimen.
(Zie de richtlijnen op de website, onder algemene info)
 
 
SPEELGERECHTIGDE TEAMS 1. Voor aanvang van de competitie dient er een lijst met speelgerechtigde spelers/speelsters bij de wedstrijdsecretaris van de bedrijfsvolleybalcompetitie worden ingediend, die bestaat uit minimaal 6 personen.
Er is geen maximum aan het aantal op te geven personen.
2. De lijst met speelgerechtigde personen moet bestaan uit de navolgende gegevens per persoon, zijnde: Naam, telefoonnummer (privé en/of mobiel) een emailadres en een (digitale) foto.
3. Een team verbindt zich om gedurende de gehele competitie deel te blijven nemen aan de bedrijfscompetitie, dat willen zeggen vanaf de najaarscompetitie (beginnend ca. augustus) tot en met de voorjaarscompetitie (eindigend ca. juni volgend op de genoemde maand augustus)
Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk.
4. Maximaal 1 keer in de voorjaarscompetitie en maximaal 1 keer in de najaar competitie is een team gerechtigd te spelen met minimaal 3 eigen spelers/speelsters*. De andere wedstrijden dient de wedstrijd met minimaal 4 eigen spelers gespeeld te worden.
Het team kan in dat geval uitgebreid worden met maximaal 2 gastspelers of gastspeelsters
5. Het team is verplicht dit(*) voorafgaande de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding van de betreffende speelavond.
6. Indien tijdens de wedstrijd (gespeeld op basis van punt 4 van dit onderdeel van het reglement) een vierde eigen speler komt, mag deze meespelen en de reservespelers of speelsters mogen blijven staan.
Deze wedstrijd wordt echter wel gezien zoals de opstelling was bij aanvang van de wedstrijd, dus deze wedstrijd wordt gekenmerkt als een wedstrijd met 3 eigen spelers of speelsters (hetgeen maximaal 1x in de voorjaarscompetitie en 1x in de najaar competitie mag voorkomen).
7. De invallers moeten uit een lagere poule komen, dan de poule waar ze gaan invallen.
Bij poule A mogen de invallers uit poule B en C komen; bij poule B mogen de invallers uitsluitend uit poule C komen en bij poule C mogen de invallers uitsluitend uit poule C komen.
8. Indien gedurende de wedstrijd een eigen lid van het team alsnog komt om mee te spelen, dient deze in te vallen in de plaats van een gastspeler / gastspeelster en niet van een eigen speler of speelster, behalve wanneer een eigen speler of speelster geblesseerd is.
9. De wedstrijd is verloren met 4-0, met als stand 4 x 25-0 in het nadeel van de partij die:
a. Niet is komen opdagen.
b. Die zich te laat (of niet) heeft afgemeld.
c. Die 3 of minder eigen spelers of speelsters heeft, m.u.v. artikel 4 speelgerechtigde teams.
10. Indien een team op het aanvangstijdstip niet speelklaar is, dan heeft dit team de eerste set met 25-0 verloren;
11. Indien dit team na 10 minuten nog niet speelklaar is, dan is de wedstrijd met 4-0 verloren (met als setstanden 4 maal 25-0); een en ander ter beoordeling aan de zaalleiding.
12. Voorafgaande de wedstrijd dient er overleg te zijn met de zaalleiding, tegenpartij en scheidsrechter, wanneer een team niet kan voldoen aan hetgeen bepaald is in dit reglement. Dit zal moeten worden aangetekend op de uitslagenlijst.
13. Het is niet mogelijk om tijdens de loop van de voorjaarscompetitie of in de loop van de najaar competitie als speler van team te veranderen.
14. Een speler mag van team veranderen aan het einde van een competitiedeel, mits hij of zij dit tijdens het voorafgaande competitiedeel heeft aangegeven aan de wedstrijdsecretaris.
 
NIEUWE SPELER/SPEELSTER
15. Er bestaat geen minimumleeftijd voor de spelers / speelsters die willen deelnemen aan de bedrijfscompetitie.
16. Een nieuwe speler/speelster is gerechtigd uit te komen in een team, indien:
a. Een van de bestuursleden minimaal 24 uur voorafgaande een competitiewedstrijd is ingelicht (LET OP; zie ook punt 17)
b. De gegevens van het nieuwe lid schriftelijk zijn doorgegeven aan de wedstrijdleiding
c. De administratiekosten voor het nieuwe lid ad €10,- dienen voorafgaande de wedstrijd waaraan deze speler / speelster deel gaat nemen, te zijn voldaan.
De administratiekosten zijn uitsluitend van toepassing indien het nieuwe lid wordt aangemeld 1 maand na aanvang van de competitie.
d. De speler niet uitkomt voor een ander team van deze competitie
17. Wanneer er nog maar 2 wedstrijdronden te gaan zijn van een competitiehelft mogen er geen nieuwe leden worden aangemeld.
 
 
BIJDRAGE TEAMS 1. De competitiebijdrage wordt voor aanvang van het seizoen vastgesteld
2. De bijdrage aan de bedrijfscompetitie dient direct na eerste verzoek hiertoe voldaan worden aan de penningmeester van de bedrijfscompetitie.
3. Bij niet of niet op tijd betalen van de bijdrage, zal het bestuur maatregelen nemen, afhankelijk van de omstandigheden. Dit kan zijn in de vorm van verliespunten of in de vorm van uitsluiting aan de competitie.
4. Het benodigde inschrijfgeld voor nieuwe later aangemelde spelers/speelsters dient contant betaald te worden aan de zaalleiding.
 
 
SCHEIDSRECHTER/TELLER 1. Bij de competitie-indeling staat per wedstrijd aangegeven welk team voor een scheidsrechter en een teller moet zorgen.
2. Indien een scheidsrechter niet of niet tijdig op komt dagen, dan heeft de wedstrijdleiding het recht om het team van die scheidsrechter 1 wedstrijdpunt in mindering te brengen.
3. De scheidsrechter en teller ontvangen ieder een consumptiebon.
 
REGELS VOOR SCHEIDSRECHTER EN TELLER
4. De scheidsrechter moet controleren of de wedstrijdbal, het wedstrijdformulier, een pen en een scheidsrechter fluit op het betreffende veld aanwezig is.
5. Na afloop van de wedstrijd dient de scheidsrechter en/of teller:
a. De setstanden op het wedstrijdformulier te noteren.
b. Het wedstrijdformulier niet alleen door de aanvoerders/ aanvoersters van beide teams te laten tekenen, maar ook zelf te ondertekenen.
c. De wedstrijdbal, het wedstrijdformulier, de pen en het scheidsrechter fluitje moet aan de volgende scheidsrechter worden overgedragen of na de laatste wedstrijd te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding.
d. Bij verhindering van de scheidsrechter / teller dient het team voor vervanging te zorgen.
 
RICHTLIJNEN VOOR DE SCHEIDSRECHTER
6. a. Er dient gespeeld te worden te worden volgens de richtlijnen die bij het punt: belangrijkste wedstrijdregels van dit reglement staan aangegeven.
b. Indien een en ander niet vermeld staat in deze regels, dan worden de normen die door de NeVoBo zijn opgesteld, aangehouden.
c. Bij het fluiten dienen de scheidsrechters zich te realiseren dat bij de bedrijfsvolleybalcompetitie met andere intenties wordt gespeeld dan in een reguliere competitie.
d. De scheidsrechters dienen ook rekening te houden met de poule waarin men speelt. Zo zullen de regels in poule A strenger worden gehanteerd, dan in poule C.
 
 
WEDSTRIJD-PROGRAMMA 1. Het wedstrijdprogramma zal op de website www.pauwervoll.nl onderdeel bedrijfscompetitie worden getoond
2. Ook de wedstrijdreglementen zijn na te lezen op de website, zoals onder 1. staat vermeld.
3. De aanvoerder/aanvoerster van ieder team is verplicht om te controleren of iedere deelnemer/deelneemster van zijn/haar team op de hoogte is van het wedstrijdprogramma.
 
 
WAT TE DOEN BIJ AFZEGGINGEN VAN DE WEDSTRIJD 1. De wedstrijdleiding dient minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd te worden geïnformeerd.
2. Het team, dat de wedstrijd afzegt dient de tegenstander hierover te informeren.
3. Het team dat de wedstrijd afzegt dient de scheidsrechter hierover te informeren.
4. Het team dat afzegt, of het team dat wordt afgezegd blijft verplicht om voor een scheidsrechter/teller te zorgen, indien het hiervoor is ingeroosterd.
Wanneer hiervoor een vervanger is gevonden, dient men de zaalleiding hiervan op de hoogte te brengen.
5. Indien dit laatste niet is gebeurd en de scheidsrechter / teller komt niet opdagen, dan heeft de wedstrijdleiding het recht om het team van de betreffende scheidsrechter 1 wedstrijdpunt in mindering te brengen.
 
WAT TE DOEN BIJ VERZETTEN VAN DE WEDSTRIJD

 

Indien een team een wedstrijd niet kan spelen, bestaat er de mogelijkheid deze te verplaatsen. Echter:
1. Allereerst moet de wedstrijdleiding geïnformeerd worden. Daar hoor je of er een veld beschikbaar is en zo ja, op welk dag(en).
  2.

Vervolgens moet het team zelf regelen dat de wedstrijd daadwerkelijk verplaatst kan worden dus dat betekent dat de tegenstander akkoord is en dat er ook een onafhankelijke scheidsrechter en teller aanwezig is. Let wel: de tegenstander is niet verplicht om aan de verplaatsing mee te werken.

  3. Het bestuur zal geen partij zijn in deze maar dient wel minimaal 24 uur van te voren te zijn ingelicht of de wedstrijd inderdaad is verplaatst of dat de wedstrijd niet gespeeld gaat worden.
  4. Indien de wedstrijd niet gespeeld wordt krijgt het ‘andere team’ 4 setpunten(4 x 25-0).
  5. Bij het team dat verzaakt te spelen wordt 4 setpunten afgetrokken(4 x 25-0).
 
BELANGRIJKSTE WEDSTRIJDREGELS: 1. Er wordt gespeeld volgens onderstaande regels
2. Indien een regel hieronder niet genoemd wordt, gelden de NeVoBo- regels.
3. Indien er discussie omtrent de regels ontstaat, is de beslissing van het bestuur doorslaggevend.
4. De wedstrijden worden gespeeld volgens het "rally point" systeem (iedere rally resulteert in een punt voor een van beide teams)
5. De wedstrijd bestaat uit maximaal 4 sets. Per set dient er een verschil te zijn van 2 punten. Echter bij de stand 27-26 is de set beëindigd en is in dit geval het verschil van 2 punten niet noodzakelijk. Indien de 4e set niet gespeeld kan worden krijgen beide teams 1/2 punt.
6. Per gewonnen set wordt 1 wedstrijdpunt toegekend.
7. De speeltijd is 1 uur.
8. Indien na 60 minuten de wedstrijd nog niet afgelopen is, geldt het navolgende:
a. Indien er slechts 3 sets zijn gespeeld, dan krijgt elk team voor de niet gespeelde 4e set een half punt.
b. Indien een set (de 3e of 4e) slechts gedeeltelijk is gespeeld, dan geldt de stand op het moment dat de zoemer gaat.
(Let op: het punt van de rally ten tijde van de zoemer wordt niet meegeteld).
9. Time-outs zijn niet toegestaan.
10. Het is mogelijk om op de opslagplaats in te draaien.
11. Per set mag er één wissel plaats vinden. Het betreft een "eigen" teamspeler voor een "eigen" teamspeler en op de zelfde positie spelend. Spelers mogen dus niet van positie wisselen. De wisseling mag alleen tijdens een dood spelmoment en moet aangegeven worden bij de scheidsrechter volgens het "bekende" handgebaar.
12. De nethoogte bedraagt 2.35 meter voor de A poule en 2.30 meter voor de B en C poule.
13. Er dient met de door de wedstrijdleiding verstrekte ballen gespeeld te worden.
14. Tussen de wedstrijden is er een pauze van 5 minuten. (niet tussen de sets!)
 
15. BEGIN VAN DE WEDSTRIJD
a. Het eerstgenoemde team op het wedstrijdformulier begint met de opslag en staat in het veld aan de "tribunezijde".
 
16. OPSLAG
a. Men mag pas gaan opslaan, wanneer de scheidsrechter daartoe een sein heeft gegeven
b. Een opslag moet binnen 8 seconden, nadat de scheidsrechter hiertoe het sein heeft gegeven, te worden uitgevoerd.
c. De opslag mag plaatsvinden vanaf de gehele achterlijn.
d. Tijdens het serveren mag de servicelijn niet worden geraakt met de voet(en).
 
TIJDENS DE WEDSTRIJD
17. DE BAL IS UIT INDIEN DE BAL:
a. de grond raakt, geheel buiten de "grenslijnen"
b. een voorwerp buiten het veld raakt
c. een niet-deelnemende speler raakt
d. het plafond raakt
e. de antenne of spandraden of palen of het net buiten de antennes/banden raakt
f. het net passeert buiten de antennes / banden
 
18. SPELEN VAN DE BAL
a. Elke ploeg mag de bal 3x spelen, waarbij het aanraken door het blok niet meetelt
b. Een speler mag, BEHALVE BIJ BLOKKEREN, de bal niet 2x achter elkaar raken.
 
19. GELIJKTIJDIG RAKEN/SPELEN
a. Indien 2 tegenstanders de bal boven het net gelijktijdig raken, mag daarna 3x gespeeld worden. Gaat een bal, welke gelijktijdig wordt geraakt, "UIT" aan de zijde van team A, dan is het een fout van team B! (of andersom)
b. Indien gelijktijdig spelen leidt tot te lang balcontact dan wordt dit beoordeeld als "dubbelfout".
 
20. AARD VAN RAKEN VAN DE BAL
a. De bal mag met elk lichaamsdeel BOVEN DE KNIE worden gespeeld. In de A-poule is het spelen van de bal met de voet toegestaan. In de B poule wordt dit voor 1/2 jaar toegestaan, waarna er een evaluatie komt.
b. De eerste bal (na de opslag en tijdens de rally) moet zeer soepel worden beoordeeld.
c. De bal (met uitzondering van de 1e bal) moet zuiver zonder lang contact worden gespeeld (dus niet dragen, tillen (liften), duwen of werpen)
d. Ook bij blokkeren moet het contact kort en zuiver zijn; de bal mag dus niet "teruggeduwd" worden.
e. Bij opslag mag de bal het net wel raken
 
21. ACHTERSPELERS
a. Een achterspeler mag, terwijl hij zich in het aanvalsvak bevindt, niet met zijn/haar handen boven de netrand de bal over het net spelen.
b. Een achterspeler mag alleen "smashen" indien hij/zij zich achter de 3-meter-lijn afzet.
 
22. BLESSURES:
Bij ernstige blessure moet de scheidsrechter het spel stoppen en later het spel hervatten met hernieuwde opslagpoging;
Indien een ploeg door een blessure incompleet (minder dan 4 spelers) raakt, is de set en de eventueel volgende set(s) verloren
Er mogen dan wel alsnog 1 c.q. 2 gastspe(e)l(st)ers in het team worden opgenomen. (zie hiertoe onderwerp "TEAMS" punt 5)
 
23. DE TELLER
a. Aangezien deze ook wordt geleverd door het "neutrale" team, kan de scheidsrechter met hem afspreken om bij twijfel op te treden als 2e scheidsrechter en dus de scheidsrechter te adviseren.
 
24. NETFOUT
a. In afwijking van de NeVoBo regels blijft het raken van het net met het lichaam ten alle tijden fout.
 
COMPETITIE, ALSMEDE DE RANGSCHIKKING EN PUNTENVERDELING 1. Er wordt gespeeld in een A, B en C poule, waarbij de A-poule het hoogste niveau heeft van de bedrijfscompetitie.
2. Er wordt gestreefd om in iedere poule 6 teams te laten deelnemen.
3. Zowel de najaars- als de voorjaarscompetitie zal bestaan uit 10 wedstrijden (uitgaande van de 6 deelnemende teams)
4. Elke gewonnen set levert 1 wedstrijdpunt op en op basis van de punten wordt de rangschikking per poule bepaald.
5. Indien teams gelijk in punten eindigen, bepalen onderstaande regels de rangschikking in de stand.
a. het scoresaldo.
b. de gescoorde punten.
c. de onderling gespeelde wedstrijden.
d. het lot.
6. In principe wordt er een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie georganiseerd.
7. De najaarscompetitie begint in augustus / september en eindigt in de maand februari volgend op de maanden augustus / september.
8. De voorjaarscompetitie begint zo spoedig mogelijk na het einde van de najaars- competitie en eindigt in de maand juni.
9. Aan het einde van de najaarscompetitie wordt de winterkampioen bepaald en na het einde van de voorjaarscompetitie wordt de zomerkampioen bepaald.
10. De kampioen uit de B-poule en de C-poule promoveren naar resp. : de A-poule en de B-poule.
11. Het team met de minste punten die onderaan eindigt uit de A-poule en de B-poule degraderen naar respectievelijk de B-poule en de C-poule.
12. Indien voorafgaand aan de competitie zich een team afmeld, zal er op basis van het puntenverschil tussen het laatste team en een na laatste team in de hogere poule en de hoogste en de een na hoogste team in de lagere poule een herschikking plaatsvinden van de poule indeling.
Doelstelling is dat er in de A en B poule 6 teams spelen.
De uitslagen zullen zo spoedig mogelijk na de speelavond (uiterlijk in het weekend volgend op de speelavond) op de website worden gepubliceerd. De uitslagen worden niet meer verspreid
 
 
ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding;
(de wedstrijdleiding voor de betreffende speelavond staat aangegeven in het speelschema) en anders het bestuur.
 
 
HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:
1. Voorzitter: Hans Teeling
3. Penningmeester / Wedstrijdsecretaris / Secretaris: Erik van der Meer
4. Algemene adjunct: Kosse Jonker